Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Olimpiada Națională de Matematică - etapa județeană, 10 martie 2024, clasele V-XII

Prima paginăAnunţuriOlimpiada Națională de Matematică - etapa județeană, 10 martie 2024, clasele V-XII
Prima paginăAnunţuriOlimpiada Națională de Matematică - etapa județeană, 10 martie 2024, clasele V-XII

Olimpiada Națională de Matematică - etapa județeană, 10 martie 2024, clasele V-XII

publicat în Anunţuri

 

 

 

 Subiecte și soluții:

 

Clasa a V-a                Clasa a VI-a               Clasa a VII-a                Clasa a VIII-a

   

Clasa a IX-a              Clasa a X-a                 Clasa a XI-a                 Clasa a XII-a                                                

          

 

 

Olimpiada de Matematică - etapa județeană, 10 martie 2024, clasele V-XII - repartizarea elevilor în sălile de concurs  [link pdf ] 

  Accesul elevilor se va face pe la  intrările elevilor din spatele clădirii.

 

 

Etapa județeană a Olimpiadei de Matematică se va desfășura duminică, 10 martie 2024, ora 9.00, cu prezența fizică a elevilor din clasele V-XII.

Proba scrisă va avea loc la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași (toate clasele V-XII).

  • Baza finală de date cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică și repartiția pe săli poate fi consultată vineri, 8 martie 2024 (începând cu ora 15.00), pe site-ul http://www.colegiulnegruzzi.ro și avizierul colegiului.

 

  • Accesul elevilor în săli se va face în intervalul orar 7.30 - 8.15.

 

  • Proba scrisă începe la ora 9.00 și are durata de 3 ore (toate clasele V - XII).

 

  • Proba scrisă, a fiecărei clase, constă din patru probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, punctajul fiecărei probleme este de minimum 0 până la maximum 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul maxim posibil este de 28 de puncte. Subiectele probei sunt unice la nivel național.

 

 

***Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2023 - 2024 sau certificatul de naștere (elevii sub 14 ani) sau cartea de identitate (elevii peste 14 ani) pentru verificarea identității.

 

***Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda ori tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.

Elevii, care în timpul desfășurării competiției, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.  

 

CRITERII DE CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ A ONM 2024

 

Extras din Regulamentul Specific a ONM 2024

 

ART. 12

 (1) Un elev se poate califica la etapa națională a ONM numai dacă la etapa județeană a obținut un punctaj minim de 14 puncte din punctajul general maxim posibil de 28 de puncte, respectiv 50 % din punctajul general maxim.

 (2) În vederea constituirii loturilor județene/ale municipiului București, pentru etapa națională a ONM:

(a) se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu/clasă și pentru fiecare județ/sector al municipiului București, în total 47 de locuri/an de studiu/clasă la nivel național; locul este atribuit primului clasat la anul de studiu/clasa din județ/sectorul municipiului București în clasamentul final al etapei județene/a sectoarelor municipiului București a ONM, cu respectarea condiției de punctaj minim de calificare; în cazul în care la nivelul județului/sectorului municipiului București nu există participanți care să întrunească această condiție, locurile astfel disponibilizate vor fi adăugate la locurile suplimentare prevăzute la lit. (b).

(b) se atribuie un număr de 43 de locuri suplimentare la nivel național/an de studiu/clasă, atribuirea locurilor realizându-se în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după atribuirea locurilor prevăzute la lit. (a).

(3) În condițiile în care, pentru un an de studiu/clasă la nivel național, sunt doi sau mai mulți elevi care au obținut punctajul general maxim posibil (28 pe puncte), toți acești elevi vor avea atribuite locuri în loturile județelor/sectoarelor municipiului București, fie pe locul anului de studiu/clasei și al județului/sectorului municipiului București, prevăzut la alin. (2), lit. (a), fie pe locurile suplimentare ale anului de studiu/clasei, prevăzute la alin (2), lit. (b).

(4) În situația în care cel puțin doi elevi din același județ/ sector al municipiului București s-au clasat pe locul I la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale (mai mici de 28 de puncte), la același an de studiu/clasă, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii de departajare. Departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:  numărul problemelor notate cu 7 puncte, numărul problemelor notate cu 6 puncte, punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ, punctajul de la etapa locală. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un județ/sector al municipiului București vor participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului/sectorului municipiului București. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va elabora subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (2), lit. (a).

 

 

Criterii de departajare

în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională (extras din Regulamentul Specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică în anul școlar 2023-2024, aprobat prin OME nr 24857/31.01.2024)

 

ART. 12. (4)

            În situația în care cel puțin doi elevi din același județ/sector al municipiului București s-au clasat pe locul I la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale (mai mici de 28 de puncte), la același an de studiu / clasă, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii de departajare. Departajarea se face după următoarele criterii, în ordine: numărul problemelor notate cu 7 puncte, numărul problemelor notate cu 6 puncte, punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ, punctajul de la etapa locală. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un județ/sector al municipilui București vor participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului/sectorului. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va elabora subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (2), lit.(a).

 

 

Comisia de organizare a etapei județene a ONM 2024

 

 

 

 

07 03, 2024