Regulament de ordine interioară

REGULAMENT INTERN

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE Prezentul regulament conţine norme privind organizarea şi funcţionarea Colegiului “Costache Negruzzi “ Iaşi. Acestea sunt stabilite în conformitate cu prevederile Legii 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 128/1997, modificată şi completată, Legii 53/2003 - Codul Muncii , Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.4925/08. 09. 2005 şi a OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. Art.1.Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare regulament , cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, în conformitate cu Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr.128/1997 privind Satutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Art.2.(1) În unitatea şcolara este favorizat accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, potrivit Constituţiei României şi principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. (2) Activitatea de instruire şi educaţie a elevilor se face în spiritul valorilor democratice, europene şi al respectului faţă de traditiile poporului român, fiind promovată dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii tinerilor . (3) Demersul didactic este completat şi îmbogăţit de activităţi extraşcolare şi acţiuni realizate în cadrul programelor şi proiectelor locale, naţionale şi europene/internaţionale. Art.3. Sunt interzise în incinta unităţii (potrivit legii) crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea acţiunilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, precum şi a personalului, aduc atingere valorilor naţionale sau prestigiului instituţiei. CAPITOLUL II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Art.4. Colegiul “C. Negruzzi” este organizat ca unitate de învăţământ preuniversitar si funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, a deciziilor Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi şi a prezentului regulament. Activitatea şcolii este structurată pe forme şi niveluri de învăţământ astfel: primar , gimnazial , liceal. Art.5. (1) Politica educaţională a unităţii este stabilită de director, care coordonează elaborarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională pe termen mediu. (2) Planul de şcolarizare pe profile şi specializări este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeului Iaşi, în baza Proiectului şi a memoriului de fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de Administraţie după dezbaterea şi avizarea sa de către consiliul profesoral . (3) Admiterea în învăţământul liceal se face după Regulamentul de Admitere în licee şi şcoli profesionale elaborat anual de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării. Art.6. În unitatea şcolară se organizează clase de matematică-informatică cu studiul intensiv al informaticii şi clase de filologie cu program intensiv de studiere a unei limbi de circulaţie internaţională. Art.7. Formaţiunile de studiu - clase, ani de studiu, grupe se fac cu respectarea numărului minim de elevi stabilit prin ordin al ministrului. Art.8. Prin Curriculum-ul la decizia unităţii şcolare se asigură posibilitatea ca toate clasele de liceu, indiferent de profil să poată studia două limbi de circulaţie internaţională şi elemente de tehnologia informaţiei. Art.9. (1) Structura planului de şcolarizare, baza tehnico-didactică de care dispune unitatea, studiul limbilor moderne şi pachetul de discipline opţionale sunt aduse la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin Oferta Educaţionala a unităţii şcolare. (2) Oferta educaţională este elaborată pe baza propunerilor catedrelor / comisiilor metodice, aprobată de către director, de Consiliul de Administraţie şi publicată pâna la data de 1 mai a fiecărui an, pentru anul şcolar următor. (3) Strategia de promovare a ofertei educaţionale, la nivel municipal si judeţean, este stabilită şi aprobată de Consiliul de Administraţie. Art.10.(1) În cazul elevilor admişi în cadrul aceluiaşi profil /specializare clasele se constituie în funcţie de opţiunile elevilor şi structura curriculară aprobată. (2) Schimbarea specializării, în cazul elevilor din clasa a IX-a, se poate face numai după finalizarea primului semestru (sau în anii următori) , prin transfer de la o clasă la alta în condiţiile prezentului regulament şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. Art.11. Unitatea şcolară organizează şi asigură buna desfăşurare a următoarelor examene: a) Examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi în semestrul al doilea sau anual; b) Examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi; c) Examen de diferenţe, pentru elevii care au solicitat transferul la unitatea şcolara de la alte instituţii de învăţământ, sau în cadrul acesteia pentru schimbarea formei de învăţământ, sau a profilului; Art.12. Examenele de corigenţă se desfăşoară în perioada stabilită de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Art.13(1) Perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual se stabileşte de conducerea unităţii, înaintea sesiunii de corigenţe. (2) Examenele de diferenţă se desfăşoară, de regulă, în vacanţa de vară. Art.14.(1)Examenele de diferenţă se susţin numai pentru disciplinele din trunchiul comun al specializării clasei la care se solicita transferul şi care nu au fost studiate de candidat. (2)Elevii transferaţi preiau disciplinele opţionale ale clasei la care se transfera. Art.15.(1)Metodologia de desfăşurare a examenelor este aceea stabilită prin Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. (2)Directorul unităţii de învăţământ, stabileşte prin dispoziţie internă, componenta comisiilor de examinare, criteriile proprii şi precizări suplimentare, în limitele permise de legislaţie. Art.16.(1) Activităţile didactice în cadrul unităţii şcolare se desfăşoară într-un schimb , între orele 7,30-15,30; (2) Ora de curs are o durată de 50 de minute cu pauză de 10 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după a treia oră. Art.17. Repartizarea claselor în săli, se realizează conform graficului afişat la începutul fiecărui semestru; orice modificare se face numai cu aprobarea conducerii unităţii. Art.18. Conducerea unităţii asigură spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a orelor de pregătire în vederea participării elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare, susţinerii examenelor de finalizare a studiilor şi admitere în nivele superioare de învăţământ. Art.19. Sursele de finanţare de care beneficiază unitatea sunt : surse legale de bază ( bugetul local şi de stat), venituri extrabugetare obţinute în condiţiile legii şi alte surse suplimentare legale. Art.20. În cadrul unităţii şcolare sunt organizate activităţi extrabugetare prin care se creează resurse financiare suplimentare. Art.21. Unitatea şcolară realizează şi utilizează şi venituri obţinute închirieri de spaţii şi cazări ocazionale, contracte de parteneriat cu persoane fizice si juridice, participarea la programe europene, sponsorizări şi donaţii. Art.22. În funcţie de posibilităţile instituţiei, de evoluţia cadrului legislativ şi de oportunităţile existente se vor organiza şi alte activităţi aducătoare de venituri, în condiţiile legii. Art.23.Recrutarea şi încadrarea personalului, organizarea internă pe compartimente funcţionale se face cu respectarea statului de funcţii şi a normativelor de personal aprobate de Inspectoratul Şcolar. Art.24. Structurarea funcţională a unităţii pe compartimente, colective şi comisii, ierarhizarea posturilor, subordonarea şi limita de autoritate sunt stabilite prin Organigrama unităţii şi Statul de funcţii, care fac parte integrantă din prezentul regulament. Art.25. Salarizarea şi stimularea materială a personalului se realizează în condiţiile legii, în limita fondului de salarii aprobat de la buget şi din resursele extrabugetare realizate. Art.26. Cuantumul sumelor acordate ca drepturi salariale, sporuri, premii şi stimulente se vor stabili de către Consiliul de Administraţie la propunerea directorului, în funcţie de contribuţia directă la realizarea acestora. Art.27. Completarea necesarului de resurse umane se poate face la propunerea conducatorului unităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi suportarea drepturilor salariale din veniturile extrabugetare ale unităţii. Art.28. La fiecare loc de muncă se vor stabili şi respecta instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea mijloacelor de munca puse la dispoziţie, norme de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, de preîntâmpinare si înlăturare a efectelor calamităţilor naturale si igienico-sanitare. Art.29.(1) Organizarea timpului de muncă se face în funcţie de specificul activităţii, de categoria de personal şi de structura normei de muncă . (2) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi , adica 40 ore pe saptamână. (3) Zilele de repaus saptamânal şi sărbătorile legale sunt cele stabilite prin lege. Personalul solicitat de către conducerea unităţii să presteze activitate peste durata normala a timpului de munca sau în zilele de repaus va fi recompensat cu timp liber, de regulă, în timpul vacanţelor; dacă aceasta nu este posibil se va proceda la plata orelor prestate, conform legii şi a prevederilor contractului colectiv de muncă. Art.30. Concediile de odihna se vor efectua conform planificării anuale fără a afecta buna desfăşurare a activităţii ; cererea de concediu se va înainta în mod obligatoriu la data planificată. Art.31. În situaţii care reclamă prezenţa salariaţilor în unitate, aceştia vor fi solicitaţi să întrerupă concediul prin adresă scrisă, efectuarea lui fiind aprobată la o data ulterioară, de către conducerea unităţii. Art.32(1) Salariaţii unităţii de învăţământ pot beneficia de concedii fară plata pentru nevoi personale în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, de regulă în timpul vacanţelor şcolare şi numai dacă absenţa salariatului nu afectează activitatea instituţiei. (2) Solicitările privind acordarea concediilor fără plată sunt analizate de către Consiliul de Administraţie care aprobă efectuarea acestora. Art.33.(1) Programul de lucru stabilit pe compartimente va fi respectat întocmai; sosirea şi plecarea de la serviciu se va consemna (obligatoriu) în condica de prezenţă. (2) Pontajul se întocmeşte pe baza condicii de prezenţa, la data de 30 a fiecarei luni; este vizat de şeful de compartiment şi prezentat pentru aprobare directorului unităţii. Art.34. (1) Prezenţa personalului va fi verificată de către fiecare şef de compartiment, de către directorul unităţii sau delegatul acestuia. (2) Este strict interzisă părăsirea unităţii şi a locului de muncă în timpul programului, fără înştiinţarea conducerii. Art.35. (1) Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic care absentează nemotivat, întârzie în mod repetat de la programul de lucru şi nu îndeplineşte la nivelul de performanţă cerut sarcinile prevăzute de fişa postului sau a primit sancţiuni disciplinare şi administrative în cursul anului, nu poate obţine calificativul “ foarte bine”. (2) Personalul menţionat la alineatul precedent nu poate candida pentru obţinerea salariului şi a gradaţiei de merit şi este penalizat prin reducerea totală sau parţială a premiilor şi stimulentelor cuvenite, în funcţie de hotarârea Consiliului de Administraţie. Art. 36 (1) Planificarea serviciului pe şcoală se face semestrial şi se afişează în cancelarie. Acesta se desfaşoar într-un schimb, între orele: 7,30 – 15,30; (2) Îndatoririle cadrului didactic de serviciu sunt următoarele: a) Verifică existenţa tuturor cataloagelor şi a condicilor de prezenţă; b) Asigură prezenţa elevilor de serviciu si instruirea acestora cu privire la atribuţiile pe care le au; c) Monitorizează ordinea, disciplina şi securitatea elevilor din incinta şcolii; d) Profesorii de serviciu răspund, împreună cu elevii de serviciu, de semnalizarea sonoră a începutului si sfârşitului orelor de curs, conform programului şcolii şi după ceasul şcolii. e) Verifică respectarea programului în cămin , cantină şi modul de servire a mesei; f) Asigura respectarea programului de desfăşurare a orelor de curs şi a pauzelor; g) Supraveghează comportamentul şi conduita elevilor în pauze, intervenind cu fermitate dacă este necesar; h) Solicită intervenţia altor cadre didactice, a diriginţilor, a personalului administrativ sau a directorilor pentru soluţionarea problemelor apărute; i) Consemnează în registrul de procese verbale toate deficienţele constatate sau evenimentele cu care s-a confruntat; j) Verifică la sfârşitul programului, împreună cu secretarul unităţii existenţa tuturor cataloagelor şi asigură securitatea acestora în fişetul special. Art.37. a) În timpul anului şcolar, serviciul pe şcoala este asigurat zilnic între orele 7.30 -15.30 de unul din directorii şcolii si de către un membru al Consiliului de Administraţie, conform programării; b) Directorul de serviciu asigură şi derularea programului de audienţe din ziua respectivă; c) Prezenţa în şcoală a cadrului didactic din consiliul de administraţie şi a elevilor de serviciu pe toată durata programului stabilit este obligatorie. Art.38. Timpul de muncă va fi folosit integral şi cu maximum de eficienţă pentru realizarea în termen şi la gradul de performanţă stabilit, a sarcinilor de serviciu. Art.39. La locurile de muncă care presupun folosirea de maşini, instalaţii şi utilaje se va asigura funcţionarea acestora la parametrii optimi prevăzuţi de normele tehnice. Art.40. Materiile prime, materialele auxiliare şi didactice, materialele de întreţinere şi gospodărire, furniturile de birou, sculele, dispozitivele, energia termică, electrică, apa şi serviciile de telecomunicaţii se vor utiliza cu respectarea normelor de consum, cu spirit de economie şi la nivelul maxim de eficienţă posibil. Art.41. Mijloacele băneşti puse la dispoziţia personalului, conform legii, vor fi utilizate numai în scopurile aprobate, cu justificări pe bază de documente şi la termene legale. Art.42. Este strict interzisă folosirea mijloacelor materiale şi bănesti sau a resurselor umane aparţinând unităţii, în scopuri personale. Art.43.(1) Fiecare salariat are îndatorirea să păstreze, să întreţină şi să sporească bază materială, să o folosească în raport cu menirea ei şi prescripţiile tehnice specifice. (2) Inventarul mobil şi imobil este repartizat pe locuri de folosinţă de către administratorul unităţii, pe baza de proces verbal de predare primire, lista de inventar (în salile de clasă, la locurile de muncă, în camin, cantină, etc.) şi pe baza de convenţie (elevilor interni si chiriaşilor). (3) Schimbarea destinaţiei bunurilor, transferul acestora în cadrul unităţii de învăţământ şi în afara ei se face numai cu îndeplinirea formelor legale. Art.44. Toate cadrele didactice de predare si instruire practică au îndatorirea ca în timpul activităţilor pe care le desfăşoară cu elevii să supravegheze îndeaproape comportamentul acestora, astfel încât să preîntâmpine actele de indisciplină care conduc la deterioarea bunurilor din dotare. Art.45.(1) Întreg personalul unităţii răspunde de bunurile de folosinţă individuală sau comună din zona în care îşi desfăşoară activitatea. (2) În cazul constatării unor deteriorări sau sustrageri se va identifica faptuitorul şi va fi înştiinţată conducerea unităţii. Dacă autorul este necunoscut contravaloarea pagubelor se suportă în mod solidar de către întregul colectiv al clasei. Art.46. Organizarea oricăror activităţi şi manifestări în incinta şcolii ori în spaţiile aferente acesteia, vizitarea sau asistenţa la ore de către persoane din afara unităţii sunt permise numai cu aprobare din partea conducerii unităţii. Art.47.(1) Accesul persoanelor străine în unitate este permis numai după legitimarea lor de către serviciul de pază şi elevii de serviciu după precizarea în mod expres a scopului urmărit. Principalele date de identificare se vor consemna în registrul de evidenţă instituit cu această destinaţie. (2) Controlul inopinat este realizat de către conducerea şcolii sau de către delegatul Consiliului de Administraţie. Art.48. Furnizarea datelor, informaţiilor şi documentelor care privesc instituţia se va face numai de către persoanele abilitate de către conducere şi cu aprobarea acesteia. CAPITOLUL III. CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Art.49. Conducerea executivă a unităţii şcolare se exercită de către director. În activitatea de conducere acesta se bazează pe hotarârile Consiliului de Administratie precum şi pe reglementările legale în vigoare. Art.50. Consiliul Profesoral al unităţii şcolare este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar participă la şedinţe numai atunci când pe ordinea de zi sunt prevăzute probleme care privesc activitatea acestuia. Art.51.(1) Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi sfârşitul fiecărui semestru. De asemenea, acesta se poate întruni ori de câte ori directorul unităţii consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii consiliul elevilor, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii Consiliului consultativ al părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de Administraţie. Acesta se poate întruni în şedinţa extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor. (2) Şedinţele consiliului se constituie legal în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi. (3) Participarea la şedinţe este obligatorie pentru toate cadrele didactice, absenţa nemotivată constituind abatere disciplinară. Art.52. Personalul didactic de predare şi de instruire practică, din componenta Consiliului de Administraţie este ales de către Consiliul Profesoral, la propunerea directorului şi a celorlalţi membri ai acestuia. Persoanele desemnate trebuie să aibă calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. Art.53. Consiliul de Administraţie al unităţii este format dintr-un număr de 9 persoane si are următoarea componentă: -director(1) -director adjunct (1) -reprezentanţi ai cadrelor didactice (5) -reprezentantul administraţiei publice locale (1) -reprezentantul agenţilor economici (1) Art.54. Membrii Consiliului de Administraţie se aleg la începutul fiecarui an şcolar, sau ori de câte ori un loc devine liber. Art.55. Rolul de decizie al Consiliului de Administraţie este în domeniul organizatoric şi administrativ. Membrii acestuia coordonează activităţile şi sectoarele repartizate, pe baza delegării de sarcini din partea directorului. Art.56. Principalele obiective ale activităţii Consiliului de Administraţie, fără a se limita la acestea, sunt: a) Elaborează strategia de devoltare instituţională pe termen scurt; b) Realizează cadrul conceptual şi normativ intern care reglementează desfăşurarea activităţii în toate domeniile si compartimentele functionale; c) Organizează şi coordonează activitatea unităţii în întregul ei; d) Stabileşte componenta şi atribuţiile colectivelor şi comisiilor de lucru constituite la nivelul unităţii şcolare; e) Elaborează instrumente interne de control şi evaluare a activităţii, a performanţelor individuale şi colective, cât şi modalităţile de motivare şi stimulare materială şi spirituală a personalului; f) Asigură utilizarea judicioasă a mijloacelor materiale şi financiare de care dispune unitatea şi decide asupra strategiilor de realizare şi repartizare a resurselor extrabugetare ; g) Promovează programe de recrutare, încadrare, formare şi perfecţionare continua a resurselor umane; h) Urmăreşte modul în care sunt respectate şi aplicate normele şi prevederile legale ; Art.57. Consiliul de Administraţie al unităţii se întruneşte săptămânal, în fiecare zi de joi, conform planificării şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau 1/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de Administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor sau a jumatate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor. Art.58. La şedinţele consiliului participă cu rol de observator liderul de sindicat din unitate, menţionându-se în procesul verbal opinia acestuia. Art.59. Secretarul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie este numit de către director. Acesta consemnează procesele verbale încheiate în şedinţe. Art.60. Hotarârile în cadrul Consiliului Profesoral şi în Consiliul de Administraţie se iau prin vot, cu cel puţin” jumătate plus unu” din numărul total al membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal. Art.61. Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare funcţionează în temeiul prevederilor legislaţiei în vigoare şi au atribuţiunile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. Art.62. În funcţie de problematica dezbătută, directorul unităţii şcolare poate invita la şedinţele Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai agenţilor economici, ai unităţilor şcolare din străinătate , ai părinţilor şi elevilor. CAPITOLUL IV. CATEDRELE/ COMISIILE METODICE; ALTE COMISII CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN UNITATE Art.63. Catedre/comisiile metodice constituite la nivelul Col. “C. Negruzzi”, sunt : Comisia metodică a învăţătorilor Catedra de limba şi literatura română Catedra de limbi moderne Catedra de ştiinţe socio-umane /istorie/religie/ Catedra de matematică Catedra de informatică –ed. tehnologică Catedra de fizică Catedra de chimie Catedra de biologie-geografie Catedra de ed. fizică - ed. plastică – ed. muzicală Comisia metodică a profesorilor diriginţi Art.64. Şedinţele de catedră se desfaşoara lunar sau ori de câte ori este necesar. Art.65. Atribuţiile comisiilor metodice sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. La nivelul unităţii scolare, comisiile metodice coordonate de şeful de catedră îndeplinesc şi următoarele atribuţii: a) Stabilesc şi repartizează sarcinile pentru fiecare membru al catedrei; b) Elaborează pe baza Proiectului de dezvoltare instituţională pe termen mediu, proiectul catedrei şi programe de activităţi pe termen scurt şi mediu; c) Consiliază cadrele didactice (în special stagiarii şi cadrele nou intrate în colectiv) în procesul de elaborare a proiectelor didactice şi planificărilor semestriale; d) Elaborează instrumente de evaluarea şi notare şi analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; e) Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; f) Propun disciplinele pentru curriculum-ul la decizia şcolii şi asigură programele analitice pentru acestea, cu avizul favorabil al inspectorului de specialitate; g) Stabilesc conţinutul programelor pe discipline pentru susţinerea examenelor de diferenţă; h) Organizează pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor şi pentru examenele de corigenţă; i) Organizează activităţi de formare continuă, de cercetare pedagogică şi ştiinţifică, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă, programe de parteneriat; j) Şeful de catedră evaluează performanţele fiecărui membru al catedrei şi propune calificativele anuale; k) Elaborează necesarul de material didactic şi stabilesc priorităţile imediate în achiziţionarea acestuia; l) Implementează standardele de calitate specifice; Art.66. Şeful comisiei metodice este numit de către director şi răspunde în faţa acestuia şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei. Art.67. Pentru buna desfăşurare a activităţilor conexe procesului instructiv – educativ, în unitatea şcolara funcţionează şi urmatoarele comisii: Comisia metodică a ariei curriculare Consiliere/Orientare şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare. Comisia diriginţilor; Comisia pentru reviste şcolare şi publicaţii; Comisia pentru formare continuă; Comisia notare ritmică, teze, tema pentru acasă; Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare; Comisia pentru orar; Comisia pentru orar-nivel invatamant primar; Comisia activităţi educative şcolare şi extraşcolare; Comisia pentru programe intenaţionale; Comisia examene şi testări naţionale; Comisia pentru orientare şcolară şi profesională; Comisia pentru educaţie sanitară; Comisia pentru educaţie rutieră; Comisia pentru acordarea de burse; Comisia pentru manuale; Comisia pentru design interior şi ambient educaţional; Comisia pentru distribuirea gratuita a laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din clasele I-VIII; Comisia responsabilă cu serviciul pe şcoală; Comisia responsabilă cu verificarea documentelor şcolare; Comisia responsabilă cu selecţionarea documentelor din arhiva şcolii; Comitetului de securitate şi sănătate în muncă ; Comisia pentru acordarea ajutorului financiar invederea achizitionarii de calculatoare; Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; Comisia de disciplină; Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei la nivelul unitatii noastre; Comitetul pentru cantina Colegiului; Comitetul pentru căminul Colegiului; Comisia pentru recepţia materialelor, alimentelor şi serviciilor; Compartimentul pentru achiziţii publice la nivelul unităţii noastre; Comisia de casare a obiectelor de inventar de mica valoare; Comisia de monitorizare a înscrierii şi şcolarizării elevilor; Comisia responsabilă cu Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”; Comisia de realizare şi monitorizare a site-ului unităţii noastre; Comisia responsabilă cu Baza de Date Naţională a Educaţiei (BDNE); Comitetului de securitate şi sănătate în muncă ; Art.68. În funcţie de necesităţi, directorul unităţii poate dispune constituirea şi funcţionarea de comisii şi colective de lucru suplimentare. Art.69. Comisiile şi colectivele de lucru sunt conduse de către un responsabil, numit de către Consiliul de Administraţie, faţă de care răspunde pentru activitatea desfăşurată. Atribuţiunile şi responsabilităţile acestora sunt stabilite prin programe şi regulamente proprii. Art.70. Pentru activităţile desfăşurate la nivelelul catedrelor , comisiilor, colectivelor şi în funcţie de rezultatele obţinute, şefii şi responsabilii acestora sunt recompensaţi (de regulă, lunar) cu premii şi stimulente din veniturile extrabugetare ale unităţii. Art.71. Catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru care funcţionează în cadrul unităţii şcolare sunt coordonate direct de către directori. CAPITOLUL V. CONSILIUL CLASEI Art.72.(1) Consiliul clasei este constituit la nivelul fiecărei clase din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei respective. Consiliul clasei are următoarele obiective: . Armonizarea solicitărilor venite din partea părinţilor şi ale elevilor, cu cerinţele educative ale cadrelor didactice ; . Evaluarea progresului şcolar al fiecarui elev; . Stimularea şi susţinerea elevilor cu peformanţe deosebite; . Integrarea elevilor cu ritm lent de învăţare; . Organizarea de activităţi suplimentare, în sprijinul actului didactic. (2) Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele. Art.73. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru (sau ori de câte ori este necesar) şi are atribuţiile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. CAPITOLUL VI. PROFESORUL DIRIGINTE Art.74.(1) Coordonarea activităţii elevilor la nivelul claselor se realizează prin învăţător/profesorul diriginte, în conformitate cu O.M.E.C.I. 5132/10.09.2009. (2) Numirea dirigintelui se face de către director şi devine obligatorie din momentul investirii. Art.75.(1) Dirigintele are îndatorirea să cunoască şi să prelucreze cu elevii şi părinţii acestora, prevederile legislaţiei şcolare şi ale prezentului regulament. (2) Respectarea acestor prevederi, a normelor de morală şi conduitî cât şi a legilor ţării este obligatorie. Art.76. În cadrul unităţii şcolare dirigintele are urmatorele atribuţii: (1) Coordonează activitatea Consiliului clasei; (2) În funcţie de propunerile elevilor numeşte liderul clasei împreună cu care organizează colectivul, repartizează sarcinile şi controlează îndeplinirea lor; (3) În primele 15 zile ale fiecarui an şcolar vor fi completate, actualizate şi avizate toate carnetele de note ale elevilor. (4) Construieşte un climat stabil în cadrul clasei, asigură coeziunea colectivului, negociază conflictele şi înlătură cauzele acestora; (5) Colaboreaza cu directorii, profesorii clasei şi părinţii pentru realizarea finalităţilor educaţionale asumate; (6) Pentru asigurarea integrităţii şi funcţionalităţii bunurilor şcolii, fiecare diriginte preia de la administrator, pe bază de proces verbal sala de clasa repartizată; răspunde de păstrarea şi modernizarea ei; (8) Organizează împreună cu consilierul şcolar, activităţi de consiliere şi orientare şcolară şi profesională; (9) Prezintă elevilor din clasele terminale prevederile Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor şi de admitere în nivele superioare de învăţământ; (10) Urmăreşte frecvenţa elevilor, cerceteaza cauzele absenţelor acestora şi informează în scris familia elevului, săptămânal ; (11) Motivează absenţele elevilor pe baza documentelor justificative: adeverinţa medicală eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul familiei respective, de o unitate spitalicească sau sanatoriu dacă a fost internat sau a unei cereri întocmită de unul din parinţi (tutore legal) şi avizată în prealabil de conducerea şcolii. Motivarea absenţelor se realizează efectiv în maximum 7 zile de la reîntoarcerea la cursuri. Documentele prezentate mai târziu de acest termen îşi pierd valabilitatea. (12) Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către diriginte. La nivelul fiecarei clase se va stabili un părinte, responsabil financiar care se ocupă de gestionarea temporara a unor eventuale fonduri băneşti. (13) Analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare ale acestora; (14) Întocmeşte programe pentru activităţi extraşcolare şi sprijină organizarea şi desfăşurarea lor; susţine elevii în activitatea şcolară, încurajează performanţa şi competiţia individuală şi colectivă; (15) Propune în scris elevii cu rezultate deosebite (în ordinea performantelor obtinute si în functie de criteriile stabilite) pentru implicarea în proiecte din cadrul programelor europene; (16) Organizeaza lunar sedinte cu parintii, alte întâlniri si discutii din initiativa sau la cererea acestora( individual, în grup sau în plen); (17) Propune prin referat scris, conducerii şcolii şi Consiliului Profesoral, sancţionarea disciplinară a elevilor pentru absenţe nemotivate sau alte abateri; (18) Propune comisiei pentru burse şi sprijin social (prin referat scris), acordarea de burse şi ajutoare sociale elevilor care pot beneficia de aceste drepturi, conform legii; (19) Înaintează Consiliului de Administraţie propuneri pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite în activitate (participarea la olimpiade, concursuri şcolare pentru diferite discipline, prestaţii artistice , sportive, ştiinţifice etc. ); (20) Propune spre aprobare directorului organizarea în şcoală şi în afară ei, a unor activităţi culturale, sportive, ştiinţifice, manifestări civice, etc. de către colectivul pe care îl coordonează; participă alături de elevi la realizarea acestora; (21) Completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea, corectitudinea şi conformitatea înscrisurilor efectuate; (22) Informează în scris familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată a celor corigenţi şi repetenţi; (23)Felicită în scris familiile elevilor cu rezultate deosebite şi înmânează diplome, premii şi distincţii; (24)Stabileşte împreună cu Consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev şi prezintă în scris Consiliului Profesoral propunerile de notare mai mici de 7,00 , pentru elevii cu abateri grave sau repetate; (25)Calculează mediile generale semestriale şi anuale ale elevilor şi le consemnează în catalog şi în carnetul de note; (26) Prezintă spre validare, Consiliului Profesoral, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi disciplinare a clasei la sfârşitul semestrului /anului şcolar; (27) Completează situaţiile statistice de sfârşit de semestru şi de an şcolar, realizează ierarhizarea elevilor în funcţie de media generală şi le depune, la termenul stabilit pentru încheierea situaţiei şcolare, la compartimentul secretariat; (28) Colaborează cu părinţii, cu personalul didactic auxiliar, nedidactic, cu pedagogii şcolari, cu cabinetul medical şi de consiliere psihopedagogică pentru monitorizarea elevilor cu probleme; CAPITOLUL VII. CONSILIUL ELEVILOR CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR Art.77.(1) Ca organism de reprezentare al elevilor, în cadrul unităţii şcolare se constituie Consiliul elevilor. Acesta este format din liderii elevilor de la fiecare clasă şi se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament propriu. Art.78. (1) Consiliul elevilor îşi alege un Comitet de conducere format din 11-15 membri. (2) Comitetul de conducere al Consiliului elevilor alege dintre membrii săi un preşedinte, prin vot deschis. (3) În prima şedinţă Comitetul de conducere al Consiliului elevilor îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul de Administraţie al unităţii şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. (4) Activitatea Consiliului elevilor şi a Comitetului de conducere este coordonată de directorul adjunct responsabil cu activitatea educativă. Art.79. Consiliul elevilor coordonează şi organizează participarea elevilor la activităţile şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţii şi în afara ei, la asociaţii civice şi ştiinţifice, la cercuri culturale, artistice sportive şi de agrement. Art.80. În colaborare cu instituţiile şi organizaţiile abilitate, cu sprijinul conducerii unităţii şcolare, Consiliul elevilor organizează acţiuni cu rol educativ, de prevenire a abandonului şcolar şi integrare a elevilor cu probleme, prevenirea infracţionalităţii în rândul adolescenţilor, a consumului de droguri, alocoolului si tutunului. Art.81. Activităţile Consiliului elevilor se desfăşoară în afara orarului zilnic, iar activităţile organizate de acesta pot fi susţinute numai cu aprobarea directorului, la cererea preşedintelui Comitetului de conducere. Art.82. Toate activităţile organizate se supun limitarilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament; acestea sunt necesare pentru a proteja sanatatea si moralitatea, prestigiul institutiei de învăţământ, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, ordinea publică şi siguranţă naţională. În cazul în care conţinutul activităţilor contravine principiilor menţionate, directorul poate interzice sau suspendă desfăşurarea lor. Toate manifestările, indiferent de specificul lor, se vor derula numai cu asigurarea securităţii persoanelor, a spaţiilor şi a bunurilor puse la dispoziţie. Art.83.(1) Consiliul elevilor are obligaţia să contribuie la bunul mers al activităţii şcolare şi extraşcolare, să reprezinte cu cinste şi corectitudine interesele elevilor şi prestigiul unităţii şcolare. (2) În toate activităţile şi demersurile sale Consiliul elevilor va solicita spijinul, susţinerea şi colaborarea Consiliului reprezentativ al părinţilor. Art.84. Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ este constituită din preşedinţii Comitetelor de părinţi ai fiecarei clase; aceştia se aleg la şedinţa cu părinţii organizată de diriginţi la începutul anului şcolar (în primele 30 de zile de la începerea cursurilor anului şcolar). Componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comitetelor de părinţi pe clasă sunt cele prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. Art.85. Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor din clasa respectivă, în consiliul profesoral în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei. Art.86.(1) Directorul unităţii şcolare convoacă Adunarea generală a părinţilor la începutul anului de învăţământ, pentru a-şi alege Consiliul reprezentativ şi comisia de cenzori . (2) Aceste organisme funcţionează pe parcursul întregului an şcolar. Art.87. Consiliul reprezentativ al părinţilor este organul executiv al adunării generale, care desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de Administraţie, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, şi care numeşte părinţii cu calitate de”invitat” la şedinţele Consiliului Profesoral. Art.88. Consiliul reprezentativ al părinţilor participă activ la viaţa şcolii şi se implică în toate activităţile acesteia, sprijinind organismele de conducere în realizarea misiunii si obiectivelor instituţionale. Art.89. Relaţia între şcoală şi Consiliul reprezentativ al părinţilor se bazează pe un parteneriat real, constructiv, cu interese comune în asigurarea unui climat şcolar stabil şi a resurselor materiale şi financiare necesare. Art.90. Consiliul reprezentativ al părinţilor poate participa prin contribuţii directe sau prin atragerea unor resurse financiare extrabugetare, în condiţiile prevazute de lege, la susţinerea unităţii şcolare. Art.91.(1) Colectarea şi administrarea resurselor financiare se face exclusiv de către Consiliul reprezentativ al părinţilor. (2)Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a acestuia. Art.92. Este strict interzisă implicarea cadrelor didactice sau a diriginţilor în gestionarea fondurilor provenite din contribuţiile mai sus menţionate. Art.93. Consiliul reprezentativ al părinţilor asigură comunicarea între familiile elevilor şi şcoală, colaborarea permanenetă şi armonizarea intereselor acestora. Art.94.(1) Atribuţiile Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt cele prevăzute de prezentul regulament, prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, ori stabilite prin regulamentul propriu . (2) Implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţie şcoală-părinte/reprezentantul legal al elevului – elev) prin încheierea „Acordului cadru de parteneriat pentru educaţie”. CAPITOLUL VIII. CALITATEA DE ELEV; DREPTURI, ÎNDATORIRI, SANCTIUNI, RECOMPENSE Art.95. Calitatea de elev al Colegiului “C. Negruzzi” din Iaşi se dobândeşte prin înscriere în învăţământul primar , examen de admitere în clasa a V-a şi admitere în conformitate cu Metodologia M.E.C.I. pentru clasa a IX-a. Art.96. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile existente în programul unităţii şcolare. Art.97. Tinerii care au dobândit calitatea de “elev al unităţii şcolare” au toate drepturile şi îndatoririle prevazute de legislaţia şcolară, sunt sancţionaţi disciplinar în funcţie de gravitatea abaterii şi primesc recompense pentru rezultetele obţinute. Art.98.(1) Programul de desfăşurare a cursurilor şi a instruirii practice este cel stabilit prin prezentul regulament; este strict interzisă orice modificare sau abatere de la acesta. a)Liceul funcţionează zilnic între orele 7,30-15,30, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică, zile în care accesul profesorilor şi al elevilor în şcoală este permis numai pentru acţiuni exracurriculare anunţate din timp şi aprobate de director. b)Accesul elevilor la secretariat este permis zilnic între orele 12,00-14,00. c)Accesul elevilor la biblioteca şcolii este permis zilnic înre orele 8,00-16,00. d)Cabinetul medical al unităţii funcţionează de luni până vineri, înre orele 8,00-16,00. (2) Relaţiile elevilor cu Compartimentele funcţionale ale unităţii (Secretariat, Contabilitate, Bibliotecă, Casierie etc.) se vor încadra în programul de lucru al acestora. Art.99.(1) Accesul elevilor în incinta unităţii şcolare este permis numai pe baza carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs şi numai pe la intrarea destinată lor. (2) Legitimarea elevilor la intrarea în instituţie se face de către serviciul de pază. Art.100 Îndatoririle elevilor Colegiului “C. Negruzzi” sunt următoarele: a)Să cunoască şi să respecte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar elaborat de M.E.C.I. precum şi prevederile prezentului Regulament de ordine interioară. b)Să frecventeze cursurile şi orele de laborator, conform orarului clasei şi să se pregătească ritmic pentru fiecare disciplină de studiu: c)Să poarte asupra lor carnetul de note, să-l prezinte profesorilor, pentru consemnarea notelor şi părinţilor pentru informarea în legătură cu siuaţia şcolară; d)Să poarte uniforma Colegiului “C. Negruzzi” şi ecusonul, atât în timpul programului şcolar cât şi la festivităţile organizate de şcoală ; e)Să aibă un comportament civilizat, o ţinută decentă şi un limbaj adecvat, atât în unitate de învăţământ cât şi în afara ei; f)Să cunoască şi să respecte normele de protecţia muncii; g)Să păsreze bunurile patrimoniului clasei şi al şcolii, suportând costul reparaţiilor/înlocuirii bunurilor distruse; h)Să nu vină la ore în stare de ebrietate sau să introducă în şcoală băuturi alcoolice, stupefiante, arme, muniţie, petarde, pocnitori, artificii, spray paralizant, care pot afecta integriaea fizică şi psihică proprie, a colegilor sau a personalului; i)Să nu posede sau să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; j)Să nu utilizeze telefoane celulare în timpul orelor de curs, al examenelor sau concursurilor; k)Să nu îşi parcheze maşina personală în curtea şcolii; l)Să păstreze în bune condiţii manualele primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar; m)Să anunţe personalul şcolii când constată defecţiuni la instalaţia electrică, termică; n) Să nu intervină la instalaţiile electrice din şcoală; o)Să nu afecteze imaginea şcolii prin activităţi desfăşurate inclusiv în afara orelor de curs; p)Să efectueze serviciul pe clasă şi pe şcoală (clasele IX-XII) ; r)Să aibă aspect îngrijit: fără plete şi barbă la băieţi şi machiaj strident la fete; Art.101. Efectuarea serviciului în şcoală este obligatorie pentru elevii din clasele IX-XII ; acesta se execută la punctele stabilite de către conducerea unităţii, conform programării. Orice abatere de la grafic fără motive întemeiate ( şi fără informarea dirigintelui şi a profesorului de serviciu) sau neîndeplinirea corespunzatoare a sarcinilor şi îndatoririlor, se sancţionează disciplinar. Art. 102. Atribuţiile elevului de serviciu sunt următoarele: a) Să fie prezent la postul de serviciu repartizat, cu 15 de minute înainte de începerea programului şi să nu părăsească nemotivat zona repartizată pe toată durata serviciului care se încheie cu 15 minute după terminarea programului ; b) Să folosească soneria pentru a anunţa intrarea elevilor la ore si ieşirea în pauze ; e) Să nu permită intrarea persoanelor străine în şcoală fără lrgitimarea acestora; f) Să nu permită intrarea persoanelor străine în cancelaria şcolii şi să nu conducă persoane străine la sălile de clasă; g) Să dea indicaţii unde este secretariatul, cancelaria cadrelor didactice, biblioteca si cabinetul directorului; h) Să aibă o atitudine corectă şi o comportare civilizată faţă de persoanele care solicită relaţii la intrare. i) Să completeze caietul cu înregistrarea persoanelor străine; k) Să informeze profesorul de serviciu sau conducerea unităţii în legătură cu toate situaţiile deosebite f) deţinerea sau consumul în perimetrul unităţii şcolare (şi înafara şcolii) de ţigări, alcool, droguri ori participarea la jocuri de noroc; Art.103. Orice încălcare a prevederilor alineatului precedent constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, art.118, alin. 1) si 2). Art.104. Încalcarea Regulamentului de funcţionare a căminelor şi cantinei reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează conform Regulmentului şcolar cu preaviz de exmatriculare şi încă un punct scăzut la purtare” (cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu), observaţie individuală şi mustrare în faţa clasei, retragerea temporară sau definitivă a bursei, eliminare pe o perioadă de trei până la cinci zile, mutarea disciplinară la o altă clasă iar pentru un numar de 40 absenţe nemotivate sau 30% din totalul orelor de studiu la o singură disciplină - “ exmatriculare şi scăderea notei la purtare sub 6,00”; Art.105.(1) Transferul elevilor unităţii şcolare se poate face cu aprobarea Consiliului de Administraţie de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o forma de învăţământ la alta şi de la o clasă la alta, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. Art.106. Elevii care au obţinut rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară, ori s-au distins prin fapte de înalta ţinută morală şi civică sunt recompensaţi moral şi material. Art. 107. Pe lângă recompensele prevăzute de legislaţia şcolară elevii unităţii sunt stimulaţi cu premii din veniturile extrabugetare, proporţional cu efortul depus şi rezultatele obţinute şi includerea lor în echipele care derulează proiecte în cadrul programelor europene. Art.108. Elevii cu situaţii materiale precare, cu probleme grave de de sănătate sau cu probleme în familie pot fi susţinuti material, ocazional sau pe o perioadă de timp determinată, cu sume de bani sau bunuri procurate din resurse extrabugetare ( în limita fondurilor disponibile şi în ordinea priorităţilor), cazare şi masă asigurată gratuit. Art.109. Conducerea unităţii şcolare încurajeză şi asigură condiţii optime de desfăşurare activităţilor şi cercurilor ştiinţifice, a manifestărilor culturale, artistice, sportive şi civice. Art.110. Elevii se pot organiza cu aprobarea conducerii unităţii în structuri cu statut şi regulamente proprii; conţinutul acestora nu trebuie să contravină legislaţiei şcolare, legilor statului, să aducă atingere ordinii interne,disciplinei, moralei sau să pună în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor sau personalului. Art.111.(1) Exprimarea opiniilor se poate face şi în scris prin contribuţia cu materiale la revistele şcolare sau la alte publicaţii. (2) Conducerea unităţii încurajează colaborarea cu fundaţii şi organizaţii interesate în susţinerea învăţământului, participarea la programe şi campanii educaţionale, în domenii diferite. Art.112. (1) Staţia de radioficare a şcolii asigură spaţii de emisie elevilor pentru difuzarea de programe şi functionează pe baza unui regulament propriu. (2) Grila de programe este realizată de către colectivul redacţional format din cadre didactice şi elevi. Art.113. Calitatea de elev al unităţii şcolare încetează în urmatoarele situaţii: a) la absolvirea studiilor; b) în cazul exmatriculării; c) în caz de abandon şcolar; d) prin retragere, la cerere scrisă şi cu acordul susţinătorilor legali; e) în cazul în care elevul admis/înscris în ciclul superior al liceului în clasele XI-XII, şi nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor ,fără justificare. CAPITOLUL IX. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI SPECIFIC Art.114.(1) Din personalul didactic (de predare şi de instruire practică)şi didactic auxiliar pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, au capacitatea de exercitare deplină a tuturor drepturilor, o conduită morală conforma deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei. Art.115. Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi didactic auxiliar sunt cele prevăzute de legislaţia muncii, legislaţia specifică învăţământului, cele care derivă din contractul colectiv de muncă la nivel de ramură şi din contractul individual de muncă sau stabilite prin fişa postului. Art.116. Personalul didactic şi didactic auxiliar este obligat să manifeste preocupare continuă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi o conduită morală în concordanţă cu valorile educaţionale pe care trebuie să le transmită elevilor. Art.117. Obligaţiile specifice ale personalului menţionat la alineatul precedent sunt urmatoarele: 1) Să cunoască şi să aplice prevederile legale specifice învăţământului, să respecte programul de lucru, îndatoririle stabilite prin fişa postului şi normele prezentului regulament; 2) Să-şi asume misiunea unităţii şcolare şi obiectivele instituţionale, să cunoască şi să aplice cu înalt profesionalism prevederile planului de dezvoltare instituţională. 3) În termenul stabilit de conducerea şcolii, cadrele didactice vor prezenta planificările anuale şi semestriale la toate disciplinele cuprinse în încadrare. 4) Să asigure parcurgerea ritmică a materiei şi activităţilor prevăzute de manuale şi programe, cu respectarea numărului de ore înscris în planul de învăţământ pentru disciplina predată; 5) Să promoveze metode de predare moderne, interactive, utilizând eficient baza tehnico-didactică din dotare ( aparate şi dispozitive, aparatura audio-video, tehnică de calcul, conexiunea la Internet, mulaje, naturalizări, hărti etc.), laboratoarele, cabinetele existente; 6) Să evalueze ritmic cunoştinţele elevilor şi să realizeze instrumente şi tehnici noi de evaluare; 7) Notele acordate se vor comunica imediat elevilor, se argumentează şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare numai de profesorul care a efectuat evaluarea. 8) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar profesorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a încheia situaţia şcolară a elevilor şi de a verifica în mod riguros cataloagele claselor repartizate, facându-se răspunzători pentru greşelile comise 9) Să participe la şedintele Consiliului clasei, Comisiei metodice, Comisiei diriginţilor, Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie după caz; 10) Să înscrie în catalog absenţele la ore ale elevilor; 11) Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare sau alte motive; 12) Pentru asigurarea unei completări corecte a documentelor şcolare, profesorii diriginţi, toate cadrele didactice şi secretarii au obligaţia să folosească numai documente originale (copii xeroxate) şi să procedeze ori de câte ori este nevoie la actualizarea datelor în rubricile special repartizate, cu înscrisuri complete şi nu prescurtate. 13) Să efectueze serviciul pe şcoală conform graficului şi programului stabilit; 14) Să aibă o ţinuta vestimentară decentă şi să utilizeze un limbaj adecvat în relaţiile cu elevii, părinţii şi personalul nedidactic; 15) Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a-şi completa dosarul personal cu actele necesare şi de a-şi verifica anual carnetul de muncă pentru a constata valabilitatea şi corectitudinea înscrisurilor. La dosarul personal vor fi prezente numai acte în copie, şcoala neasumându-şi răspunderea pentru păstrarea actelor originale. 16) Condica de prezenţă se completează zilnic; 17) Se interzice modificarea structurii orarului şcolii sau a locului de desfăşurare a orelor, fără aprobarea conducerii şcolii. 18) Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii şcolii pe baza de cerere scrisă şi care presupune în mod obligatoriu asigurarea suplinirii în specialitatea de bază şi semnătura de acceptare din partea suplinitorului. 19) Cadrele didactice au obligaţia să însoţească permanent elevii în toate activităţile de grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii: excursii, vizionări de spectacole, drumeţii, acţiuni cultural-artistice sau sportive, concursuri etc. 20) Se interzice categoric scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau orice alta neregulă, sau pentru a rezolva diverse misiuni străine de activitatea planificată. 21) Se interzice cu desăvârşire prezenta cadrelor didactice (şi a celuilalt personal angajat) între elevi sau în incinta unităţii sub influenţa băuturilor alcoolice respectiv în stare de ebrietate, indiferent de activitatea desfăşurată. 22) Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu privire la orice fel de aspecte legate de manifestări necorespunzatoare ale unor elevi, manifestări ce sunt sancţionabile conform prezentului regulament. 23) Toate cadrele didactice şi personalul tehnico-administrativ au obligaţia ca în prima zi a anului şcolar să prezinte la Cabinetul de Securitate şi Sănătate în Muncă dosarul medical (completat de medicul de familie şi medicul de la Medicina Muncii). 24) Se interzice oricărui cadru didactic folosirea telefonului mobil la ore, la activităţile în care sunt antrenaţi elevi sau alte cadre didactice. 25) Se interzice părăsirea clasei de către profesor sau scurtarea orelor prevăzute în orar (mai ales ultima ora din program). Art.118. Personalul didactic auxiliar şi specific (informaticianul, bibliotecarul, laborantul, tehnicianul, pedagogul şi supraveghetorul) este subordonat directorului unităţii şcolare şi directorului adjunct care coordonează domeniul sau de activitate. Laborantul este subordonat şi şefului de catedră, în funcţie de disciplinele sau aria curriculară în care acţionează. Art.119. Persoanele care ocupă funcţiile menţionate la articolul precedent dobândesc direct sau implicit calitatea de gestionar şi răspund material, disciplinar sau penal (după caz) privind gestiunea, securitatea, buna păstrare şi utilizarea eficace a inventarului preluat. Art.120.(1) Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar şi specific se derulează după cum urmează: - Bibliotecar, laborant: zilnic 8.00 – 16.00; - Pedagog, supraveghetor: ture de 12 ore, conform graficului lunar. . (2) Programul zinic de lucru pentru informatician este stabilit prin dispoziţia directorului unităţii, la începutul fiecărui an şcolar. (3) În perioada nedidactică, pe timpul examenelor sau a altor manifestări organizate de unitatea scolară, programul de lucru se stabileşte de către conducerea unităţii. Art.121 (2) În funcţie de specificul activităţii prestate şi natura postului ocupat personalul didactic auxiliar şi specific participă activ la sporirea şi modernizarea bazei tehnico- didactice şi crearea de resurse de finanaţare extrabugetare. În perioada nedidactică poate desfăşura şi alte activităţi, în raport cu necesităţile unităţii. Art.122. Atribuţiile fiecărei funcţii sunt cele prevăzute în fişa postului, prevăzute de acte normative sau trasate în mod expres de şefii ierarhici superiori. CAPITOLUL X. COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE Art.123. Compartimentele funcţionale organizate la nivelul unităţii şcolare sunt următoarele: Secretariat, Contabilitate şi Administrativ. Ele sunt în subordinea directorului unităţii. Art.124.(1) Organizarea activităţii, obiectivele generale şi specifice ale compartimentelor sunt stabilite de către directorul unităţii şcolare în conformitate cu prevederile şi normele legale care reglementează aceste domenii la începutul fiecărui an şcolar şi sunt anexe ale Regulamentului Intern. (2) Sarcinile de serviciu în cadrul compartimentelor sunt repartizate pe persoane prin fişa postului, în funcţie de nivelul postului, complexitatea lor şi specificul activităţii. Art.125. Personalul care lucrează în cadrul compartimentelor este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice întocmai normele legale specifice activităţilor desfăşurate, legile statului şi prevederile prezentului regulament. Art.126. Reprezentarea unităţii şcolare de către personalul din cadrul compartimentelor, în relaţiile cu elevii, cu cadrele didactice, cu publicul şi cu alte instituţii, organisme şi organizaţii, se va face printr-o conduită morală şi ţinuta vestimentară corespunzătoare, prin limbaj adecvat, profesionalism şi fermitate. Art.127. Compartimentul Secretariat asigură interfaţa dintre instituţia de învăţământ şi beneficiarii serviciilor educaţionale: elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii ş.a. Art.128. Compartimentul Secretariat este organizat pe trei posturi din care unul de conducere şi două de execuţie. Art.129.(1) Secretariatul asigură permanenţa în derularea activităţilor zilnice după cum urmează: Programul zilnic de funcţionare: 7.30 – 15.30. Program de lucru cu publicul : între orele 12.00 –14.00. (2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul instituţiei. Art.130.(1) Secretarul şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective, cât şi a standardelor de performanţă atinse. (2) Pe perioada absenţei din unitate a secretarului şef, atribuţiile sale sunt îndeplinite de către delegatul conducerii unităţii. Art.131. Secretarul şef răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective: a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia; b) Constituirea bazei de documentare; structurarea materialului legislativ în funcţie de domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui permanentă; c) Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea acesteia pe suport magnetic; d) Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special (acte de studii,documente de evidenţa şcolară, documente de evidenţă a personalului etc.); e) Completarea corespunzătoare a actelor de studii şi documentelor de evidenţă şcolară atât din punct de vedere al formei cât şi al continutului; f) Eliberarea actelor de studii şi a documentelor curente cu respectarea parametrilor de calitate, în termenul prevăzut de lege şi după programul stabilit de conducerea unităţii; g) Încadrarea personalului, acordarea drepturilor salariale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale ce i se cuvin. h) Asigurarea securităţii documentelor, a sigiliului şcolii şi arhivei; păstrarea tuturor actelor şi documentelor în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure şi protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I.; i) Organizarea şi conducerea activităţii arhivei unităţii şcolare; j) Organizarea fluxului de preluare/restituire a corespondenţei în cadrul unităţii şi în afara acesteia; k) Asigurarea confidentţalităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu; l) Afişarea în spaţiile special amenajate, la termenele stabilite de legislaţie(sau stabilite de conducerea unităţii) şi în condiţii grafice corespunzătoare a informaţiilor referitoare la admiterea în liceu, organizarea concursurilor, examenelor şi rezultatele acestora, mişcarea, încadrarea şi perfecţionarea personalului, acordarea de burse, recompense şi sancţiuni, repartizarea elevilor pe clase (la începutul anului şcolar) şi a situaţiei şcolare (la sfârsştul anului şcolar) cât şi a altor date şi informaţii de interes public; m) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (tehnică de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim special, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc.). Art.132. Ştampila unităţii şcolare este păstrată de secretarul şef; în lipsa acestuia este predată directorului unităţii şcolare sau secretarilor , cu înştiintarea conducerii. Art.133. Secretarul va verifica zilnic împreună cu profesorul de serviciu existenţa faptică (prin numărare) a tuturor cataloagelor şi condicilor de prezenţă. Acestea vor fi depozitate în fişetul special amenajat şi se va verifica siguranţa încuietorilor. Cheia rămâne în posesia secretarului . Art.134. Pe perioada vacanţelor şcolare cataloagele sunt preluate şi păstrate la Compartimentul Secretariat. Art.135(1) Corespondenţa va fi prezentată zilnic directorului unităţii şcolare (după încheierea programului de relaţii cu publicul). (2) Documentele, cu excepţia actelor de studii şi a documentelor contabile, vor fi prezentate pentru semnătura altor persoane numai în cazul în care s-a indicat în mod expres acest lucru de către director. Art.136. Informaţiile conţinute în documentele de evidenţă curente sau existente în arhiva unităţii sunt confidenţiale; eliberarea de documente sau acordarea declaraţiilor, accesul persoanelor sau reprezentanţilor altor instituţii şi organizaţii la date şi informaţii, este permis numai după obţinerea avizului favorabil din partea conducerii unităţii şcolare. Art.137. Secretarul şef va prezenta Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este solicitat de către director, raportul asupra activităţii compartimentului. Art.138.(1) Compartimentul Contabilitate este organizat pe trei posturi, unul de conducere si două de execuţie. Administratorul unităţii şi magazionerul asigură evidenţa tehnic-operativă. (2) Activitatea casieriei este organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului operaţiunilor de casă . (3) Operaţiunile cu numerar ( încasări şi plăţi) se derulează zilnic între orele 10,00 - 16,00. Art.139. Compartimentul Contabilitate asigură şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii financiar - contabile a unităţii şcolare, de derularea fluentă a fluxurilor financiare şi materiale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Art.140.(1) Programul zilnic de funcţionare se derulează între orele 7.30 – 15.30. (2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul institutiei. Art.141. Contabilul şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective cât şi a standardelor de performanţă atinse. Art.142. Conturile utilizate pentru reflectarea patrimoniului unităţii se stabilesc sub responsabilitatea ordonatorului terţiar de credite - directorul unităţii şcolare şi a contabilului şef. Art.143. Contabilul şef răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective: a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia; b) Constituirea bazei de documentare; structurarea materialului legislativ în funcţie de domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui permanentă; c) Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea acesteia pe suport magnetic; d) Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special; e) Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şsecuritatea bunurilor şi valorilor de orice fel, deţinute cu orice titlu; f) Respectarea legalităţii cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea patrimoniului; g) Stabilirea răspunderii disciplinare şi materiale pentru persoanele vinovate de prejudicii aduse unităţii; recuperarea pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare; h) Organizarea din punct de vedere financiar contabil a activităţilor extrabugetare şi urmărirea rentabilităţii acestora; i) Angajarea unităţii în contracte cu diverşi agenţi economici şi urmărirea permanentă a respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale; j) Întocmirea şi circulaţia documentelor primare, tehnic-operative şi contabile, a balanţelor de verificare analitice şi sintetice( pe surse de finaţare) şi a bilanţului contabil; k) Respectarea normelor legale referitoare la încadrare şi salarizare şi monitorizarea drepturilor de personal pe surse de finanţare; acordarea drepturilor de bursă , premii şi stimulente cuvenite elevilor; l) Stabilirea, evidenţierea şi vărsarea la bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale a impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajaţi şi angajator şi întocmirea documentelor aferente; m) Legalitatea, realitatea, necesitatea şi economicitatea plăţilor şi cheltuielilor efectuate cu numerar sau prin cont; n) Asigurarea securităţii documentelor, arhivarea şi păstrarea în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure şi protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I.; o) Asigurarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu; p) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (tehnică de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim special, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc.) Art.144.(1) Contabilul şef exercită controlul financiar preventiv pentru operaţiunile şi proiectele de operaţiuni stabilite de legislaţie şi prin decizia de organizare a controlului financiar preventiv propriu; întocmeşte graficul de circulaţie a documentelor şi urmareşte circulaţia acestora în cadrul unităţii şcolare (2) În lipsa contabilului şef controlul financiar preventiv propriu cât şi alte atribuţiuni ale acestuia sunt exercitate de către delegatul conducerii unităţii. Art.145. Raportul asupra activităţii financiar-contabile către organele de conducere este prezentat de către contabilul şef, ori de câte ori i se solicită aceasta de către directorul unităţii. Analiza eficienţei activităţilor autofinanţate şi a veniturilor extrabugetare pe surse de finanţare şi de formare a veniturilor va fi prezentată în Consiliul de Administraţie, lunar. Art.146 (1) Compartimentul Administrativ este organizat pe mai multe sectoare, în funcţie de specificul activităţii prestate şi în scopul asigurării unor servicii de buna calitate. Acestea sunt: Căminul pentru cazare, Cantină, Spălătorie, Centrală termică, Serviciul de pază, Serviciul de îngrijire şi întreţinere, Magazia centrală. (2) Personalul administrativ din aceste sectoare este în subordinea administratorului. Art. 147. Administratorul unităţii stabileşte echipele şi sectoarele de lucru ale personalului din subordine, cu aprobarea conducerii unităţii; acesta nu poate folosi personalul pentru alte scopuri decât cele care sunt în interesul unităţii. Art.148. Administratorul unităţii şcolare răspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a unităţii şcolare şi coordonează întreaga activitate a Compartimentului Administrativ. Art.149. Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ este repartizat pe locuri de folosinţă de către administrator, cu întocmirea documentelor aferente şi aprobarea directorului. Art.150. Personalul de îngrijire, pază şi întreţinere va verifica zilnic, la intrarea în schimb existenţa şi starea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în spaţiile pe care le deserveşte; lipsurile sau defecţiunile constatate vor fi semnalate imediat sefului ierarhic superior sau conducerii unităţii. Art.151.(1) Programul zilnic de lucru se derulează după cum urmează: - Personal de întreţinere şi deservire (electricieni, tâmplari, zugravi, mecanici, instalatori, conducători auto, muncitori spălătorie, muncitori necalificaţi): 7,00 – 15,30, pauză 11,00 - 11,30; - Personal de îngrijire din şcoală: 7,00 – 15,30, pauză 11.00 – 11.30; - Personal de îngrijire din cămin : 7,00 – 15,30, pauză 11.00 – 11.30; - Personal de deservire cantină: ture de 12 ore, conform graficului lunar. - Personal de pază: ture de 12 ore, conform graficului lunar. (2) În perioada nedidactică, în timpul examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul instituţiei. (3) Programul de lucru pentru administrator se desfăşoară după cum urmează: a) În perioada didactică Luni-vineri: 7,00-15,30, pauză 12,00-12,30; b) În perioada nedidactică Luni-vineri: 7,00-15,30, pauză 12,00-12,30; (4) Programul de lucru pentru magaziner (cantină) se desfăşoară după cum urmează: a) În perioada didactică Luni-vineri: 6,00-14,30, pauză 12,00-12,30; Sâmbata: 2 ore; Duminica: 2 ore. b) În perioada nedidactică Luni-vineri: 7,00-15,30, pauză 12,00-12,30; Sâmbata: 1 oră; Duminica: 1 oră. Art.152. Administratorul coordonează întreaga activitate a compartimentului şi răspunde în faţa directorului, a Consiliului de Administraţie şi a contabilului şef, referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective. Art.153. Administratorul unităţii răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective: a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia; b) Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, deţinute cu orice titlu; c) Respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea patrimoniului; d) Recuperarea urgentă a pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare, a normelor tehnice de consum, a normelor P.S.I., de protecţie a muncii şi a normelor igienico-sanitare; f) Contribuţia permanentă la realizarea şi utilizarea judicioasă a resurselor materiale şi financiare extrabugetare; g) Derularea contractelor cu diverşi agenţi economici pentru furnizarea de servicii şi utilităţi şi urmărirea respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale; h) Întocmirea şi circulaţia documentelor primare şi tehnic-operative; i) Funcţionarea corespunzătoare şi economicoasă a instalaţiilor (termice, electrice,sanitare) maşinilor şi utilajelor şi înlăturarea piederilor de orice fel; j) Întretinerea în perfectă stare de curăţenie şi igienă a tuturor spaţiilor (săli de clasă, laboratoare, ateliere, holuri, birouri, grupuri sanitare, cămine, cantină, centrală termică, spălătorie, magazii şi spaţii de depozitare, curte, locuri de recreaţie, spaţii verzi etc.); k) Asigurarea securităţii valorilor materiale (bunuri de orice fel) , depozitarea lor în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure, protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I. şi igienico sanitare; l) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (maşini, utilaje şi aparatură,materii prime, materiale, combustibili şi energie, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc.). Art.154. În lipsa administratorului atribuţiile acestuia sunt exercitate cu acceptul său, de către delegatul conducerii unităţii. Art.155. Raportul asupra activităţii compartimentului este prezentat de către administrator ori de câte ori i se solicită aceasta de către directorul unităţii. Art.156. Controlul curent în cadrul compartimentelor este realizat de către şeful de compartiment. Acesta asigură instruirea permanentă a personalului din subordine şi se preocupă de ridicarea nivelului profesional şi perfecţionarea continuă a tuturor salariaţilor în raport cu posibilitatile unităţii şi aspiraţiile personale. Art.157. Şefii de compartiment propun Consiliului de Administraţie: a) calificativele anuale ale personalului din subordine; c) promovarea şi stimularea personalului cu rezultate deosebite în activitate; d) sancţionarea disciplinară în cazul neîndeplinirii sarcinilor de serviciu sau încălcării cu vinovăţie a normelor legale. Art.158. În funcţie de obiectivele instituţionale stabilite prin Planul managerial, şefii de compartiment întocmesc planuri de muncă anuale şi semestriale, care sunt înaintate directorului unităţii. Art.159. Şefii de compartiment alocă economicos şi cu maximum de eficienţă resursele umane şi materiale de care dispune compartimentul. Aceştia exercită controlul preventiv în cadrul compartimentului şi vizează documentele certificând realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor. CAPITOLUL XI. ACTIVITĂŢI EXTRABUGETARE Art.160.(1) În cadrul unităţii şcolare sunt organizate activităţi extrabugetare după cum urmează: Cantina şi căminul pentru elevi., închiriere de spaţii, donaţii şi sponsorizări (2) Activităţile mai sus menţionate cât şi responsabilii acestora sunt în subordinea directorului şi a directorului adjunct care coordonează domeniul respectiv (conform organigramei de funcţionare). Art.161. Cantina şi Căminul pentru cazare funcţionează în baza unui regulament propriu, care este anexă a Regulamentului Intern. Art.162. Tarifele orare pentru activităţile de prestări servicii, nivelul cheltuielilor indirecte, generale, de transport şi aprovizionare, cota de beneficiu practicată sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, la propunerea responsabililor acestor activităţi astfel încât să se asigure rentabilitatea prevăzută. Art.163. Pentru personalul care lucrează în cadrul sistemului de învăţământ, calitate dovedită cu adeverinţa de salariat, se vor acorda reduceri asupra tarifului perceput Art.164. Responsabilii Activităţilor extrabugetare răspund în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective: a) Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia; b) Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, deţinute cu orice titlu; c) Respectarea prevederilor legale cu privire la evidenta, existenta, pastrarea si folosirea patrimoniului; d) Recuperarea urgentă a pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare, a normelor tehnice de consum, a normelor P.S.I., de protecţie a muncii şi a normelor igienico-sanitare; e) Contribuţia permanentă la sporirea şi utilizarea judicioasă a resurselor materiale şi financiare create; f) Derularea contractelor cu diverşi agenţi economici sau persoane fizice pentru furnizarea de servicii şi lucrări şi urmărirea respecăarii clauzelor şi obligaţiilor ce revin unităţii ca prestator sau beneficiar; g) Întocmirea şi circulaţia documentelor primare şi tehnic-operative; h) Executarea de lucrări corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ şi respectarea normelor tehnice; i) Funcţionarea corespunzatoare şi economicoasă a instalaţiilor (termice, electrice, sanitare), a maşinilor şi utilajelor şi înlăturarea pierderilor de orice fel; j) Întreţinerea în perfectă stare de curăţenie şi igienă a tuturor spaţiilor (ateliere, holuri, birouri, grupuri sanitare, magazii şi spaţii de depozitare, spaţii aferente etc.); k) Asigurarea securităţii valorilor materiale (bunuri de orice fel) , depozitarea lor în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure, protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I. şi igienico - sanitare; l) Utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (maşini, utilaje şi aparatură, materii prime, materiale, piese de schimb, combustibili şi energie, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc.) Art.165.(1) Pentru lucrările şi serviciile efectuate se acordă perioada de garanţie. Art.166. Proporţional cu contribuţia directă la crearea veniturilor, personalul din aceste sectoare beneficiază de salarii, premii şi stimulente în cuantumurile aprobate de către Consiliul de Administraţie. Art.167. Responsabilii activităţilor extrabugetare coordonează întreaga activitate a sectorului şi răspund în faţa directorului, a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective, precum şi asupra nivelului de performanţă atins. CAPITOLUL XII. DISPOZIŢII FINALE Art.168. Prevederile Regulamentului Intern se completează cu regulamentele celorlalte organisme de conducere şi coordonare care funcţionează la nivelul unităţii şcolare, prin sarcinile şi atribuţiile stabilite fiecărui salariat prin fişa postului şi prin dispoziţiile interne emise de către conducerea unităţii. Art.169. Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine sancţionarea disciplinară şi stabilirea răspunderii materiale (dacă este cazul). Art.170.(1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, în conformitate cu prevederile legii, în interesul propriu al unităţii şcolare, al învăţământului sau al societatii în general. (2) Personalul unităţii poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate intreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestuia, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului, al unităţii şi nu contravin profesiei pe care o exercită. Art.171.(1) Regulamentul Intern intră în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul de administraţie. (2) Directorul adjunct, şefii de catedră, şefii de compartimente şi diriginţii vor prelucra la nivelul sectoarelor şi colectivelor prevederile lui şi vor urmări permanent îndeplinirea lor. În baza prezentului regulament, directorul va încheia cu părintele/elevul de clasa a IX-a – a XII-a acord de parteneriat şcoală – familie, după modelul din anexa ataşată Regulamentului Intern. DIRECTOR, PROF. DR. ELVIRA ROTUNDU